Forgot password
   

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
หน้านี้มีข้อมูลที่อธิบายถึงสิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเกมและโปรโมชั่นที่นำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงนี้
1. คำจำกัดความ

1.1 ข้อตกลงต่อไปนี้เป็นการนิยามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของท่านในบริการ “เล่นด้วยเงินจริง” ใด ๆ ก็ตามที่ให้บริการโดยบริษัท ซึ่งในบริบทนี้ครอบคลุมคำว่า “บริษัท” “เรา” “ของเรา” “พวกเรา” วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อใช้ควบคู่กับ “กติกาการเดิมพัน” “นโยบายความเป็นส่วนตัว” รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควบคุมการใช้บริการ เว็บไซต์ และข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในนั้น (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

1.2 “เกม” หมายถึง ระบบเกมบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึง และ / หรือ นำเสนอบนเว็บไซต์ “การเดิมพัน” หรือ “เดิมพัน” เพื่อจุดประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเดิมพัน การเล่นเกม และ การพนันที่เกี่ยวข้องกับบริการใดบริการหนึ่ง และ / หรือ ทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์

1.3 “อุปกรณ์” หมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแบบโทรศัพท์ อุปกรณ์พกพาสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

1.4 “ซอฟต์แวร์“ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น) ที่จำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องมือของท่านเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์และบริการ

1.5 “สปอร์ตบุ๊ค” หมายถึง ระบบการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึง และ / หรือ นำเสนอในส่วนของเว็บไซต์รวมถึงบริการและกิจกรรมเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1.6 “บริการ” หมายถึง การรวมซอฟต์แวร์และเกมเข้าด้วยกัน

2. การใช้งานเว็บไซต์

2.1 ท่านสามารถเล่นเกมด้วยเงินจริงได้เฉพาะเมื่อท่าน::
ก. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ข. มีอายุถึงตามสิทธิ์ทางกฎหมายในการเล่นเกมของประเทศใด ๆ ก็ตามที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

2.2 หากท่านไม่มีสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ:
ก. ป้องกันการเข้าร่วมเกมทันทีและถอดถอนบัญชีของท่าน ข. รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ด้วยการทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก “ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าอายุอย่างน้อย 18 ปี และข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทแล้ว” และคลิกที่ปุ่ม “บันทึกและดำเนินการต่อ” ในระหว่างการลงทะเบียน ท่านรับทราบและยอมรับว่า:
ก. ท่านได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างท่านและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ

3. การปรับปรุง

3.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง และ ดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแล้วจะมีผลโดยทันทีเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การเข้าถึงและเข้าร่วมในบริการบนเว็บไซต์และอุปกรณ์ของเราต่อไปหลังจากการเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นการถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนั้นแล้ว

3.2 ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุง และ / หรือ การดัดแปลงใด ๆ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข ปรับปรุง และ / หรือการดัดแปลงดังกล่าว

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา และข้อมูลทางสถิติที่ถูกจัดหรือให้บริการแก่ท่านบนเว็บไซต์ และ / หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมการตลาดและเนื้อหา ผลลัพธ์ สถิติ ข้อมูลกีฬา รายการแข่งขัน อัตราต่อรองและแต้มต่อการเดิมพัน ข้อความ กราฟิก วิดีโอและเสียง (“ข้อมูล”) เป็นของบริษัทและผู้ออกใบอนุญาตของเรา ซึ่งมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและเป็นการใช้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

4.2 ท่านต้องไม่กระทำการดัดแปลง คัดลอก ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ จัดเก็บ กระจาย แสดง เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย เช่า ให้เช่าหรือให้สิทธิ์การใช้งาน และอื่น ๆ ไม่ว่าในทางหรือวิธีใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ข้อมูลไปสู่บุคคล เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราก่อน

4.3 ซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและในรูปแบบอื่น ๆ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดใน (และ) ต่อซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาต และ / หรือ ควบคุมโดยบริษัท และ / หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของเรา ท่านรับทราบว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ บริการและข้อมูลข่าวสาร ผ่านการใช้งานทางเว็บไซต์ของท่าน

5. เงื่อนไขการใช้งาน

ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ / หรือ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิชอบโดยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายใด ๆ ก็ตามที่มีไว้บังคับใช้กับท่านหรือเป็นข้อห้ามโดย และ / หรือ ในการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) ท่านรับประกันและรับรองใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในการใช้บริการของท่าน:

ก. ท่านต้องกระทำในนามของท่านและด้วยความสามารถของท่านเอง ไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น

ข. ท่านต้องไม่ถูกควบคุมโดยข้อจำกัดความสามารถทางกฎหมาย

ค. ท่านต้องไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจัดว่าเป็นผู้ติดการพนัน

ง. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

จ. ท่านต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินในการใช้บริการ

ฉ. ท่านต้องไม่ใช้หรือฝากเงินที่มีต้นตอมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

ช. ท่านต้องไม่ชี้นำการทำกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และ / หรือ ตั้งใจที่จะใช้บัญชีของท่านที่เปิดกับเราในการกระทำกิจกรรมดังกล่าว

ซ. ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านในการกระทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีความผิดทางอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายใด ๆ ก็ตามที่มีไว้บังคับใช้กับท่านหรือทางเรา

ฌ. ท่านต้องรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน เลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และท่านต้องทำให้แน่ใจว่าจะแจ้งให้เราทราบโดยทันที หากท่านวางผิด ลืม หรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านสูญหาย

ญ. ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการบนและผ่านเว็บไซต์ และ / หรือ อุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของท่านไม่ว่าการเข้าถึง และ / หรือ การใช้งานจะได้รับอนุญาตหรือรับทราบจากท่านหรือไม่ก็ตาม

ฎ. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือ ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าในทางใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานของบริการและเว็บไซต์กับผู้ใช้รายอื่น

ฏ. ท่านต้องไม่ชักจูงหรือหาวิธีการใด ๆ ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น

ฐ. ท่านต้องไม่อัพโหลดหรือกระจายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ บริการ และ / หรือ เว็บไซต์

ฑ. การเข้าถึงหรือใช้บริการและเว็บไซต์ของท่านนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามตามพันธสัญญาที่มีผลบังคับใช้โดยตรงกับท่านที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์

ฒ. ท่านต้องไม่โพสต์หรือสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่วงละเมิด เหยียดหยาม คุกคาม หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ยั่วโทสะ เหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติ รวมถึงสื่อที่มีเนื้อหาล่อแหลมหรือเป็นการดูหมิ่น หรือสิ่งใดก็ตามที่ถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา ไปยังเว็บไซต์ และ / หรือ อุปกรณ์ หรือกับผู้ใช้รายอื่น

ณ. ท่านต้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน พันธมิตร หรือตัวแทนของบริษัท หรือบริษัทใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงญาติและสมาชิกในบ้านของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

6. การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก

6.1 ในการเดิมพันกับบริษัท ท่านต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและลงทะเบียนสมัครสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือให้เหตุผลใด ๆ ก็ตาม

6.2 ท่านต้องยืนยันและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครสมาชิกมีความถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วนทุกประการ ทั้งในส่วนชื่อของท่าน แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมถึงบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรที่เกี่ยวข้อง) และรายละเอียดที่อยู่อาศัย

6.3 เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกเปิดเผยแก่เราจะถูกรักษาเป็นความลับ เราจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการเดิมพันของท่านเว้นแต่จะถูกบังคับโดยกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ

6.4 ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นความลับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการในส่วนของการชำระเงินและสถาบันการเงินในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

6.5 ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับท่านไม่ได้ห้ามให้ท่านใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ และ / หรือ การใช้และเข้าร่วมในบริการ

6.6 เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนและอายุของท่านเพื่อยืนยันใบสมัครสมาชิกของท่าน (เช่น สำเนาบัตรประจำตัว และบัตรเดบิต / เครดิตที่สามารถใช้งานได้) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลใด ๆ ของท่านก็ตาม ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องโดยทันที

6.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมกับข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ โดยที่การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการเข้าถึง ใช้งาน และยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

7. การวางเดิมพัน

7.1 เรายอมรับการเดิมพันสำหรับเกมที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และ / หรือ ผ่านอุปกรณ์ การเดิมพันดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้กติกาการเดิมพันที่ใช้กับแต่ละเหตุการณ์หรือเกมและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีการประกาศผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือมีการอ้างอิงว่าการแข่งขันใด ๆ มีความไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดในเหตุการณ์นั้นจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับระบบเกมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาให้การเดิมพันใด ๆ และทั้งหมดเป็นโมฆะ

7.2 แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพิจนิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาปฏิเสธการเดิมพันใด ๆ ก็ตามทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ให้ทราบ

7.3 เรายอมรับเฉพาะการเดิมพันที่กระทำผ่านอินเทอร์เน็ตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น การเดิมพันจะไม่ได้รับการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร หรืออื่น ๆ ) จะถือว่าเป็นโมฆะทันทีโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ใด ๆ ก็ตาม

7.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและปิดบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลาหากเชื่อว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือกระทำการโกง ลักลอบเข้าระบบ โจมตี ถ่ายเท หรือทำลายการเดิมพันตามปกติ การชนะเงินรางวัลและการจ่ายเงินใด ๆ ก็ตามรวมถึงยอดเงินคงเหลือในบัญชีจะถูกถือว่าเป็นโมฆะและถูกริบ

7.5 รูปแบบใด ๆ ก็ตามของ “เดิมพันที่ไม่ปกติ” รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ “บอท” บนอินเทอร์เน็ตจะถูกพิจารณาถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความพยายามหรือการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยสมาชิกจะนำไปสู่การยกเลิกบัญชี

7.6 การเดิมพันจะสามารถทำได้ต่อเมื่อชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านถูกกรอกอย่างถูกต้องและมีเงินเพียงพอในบัญชี ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดในการเดิมพันของท่านนั้นถูกต้อง เมื่อท่านได้วางเดิมพันและได้รับการยืนยันจากเราแล้วจะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงได้

7.7 ท่านต้องรับผิดชอบและรับผิดทางกฎหมายต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งใดก็ตามต่อไปนี้:
ก. ชื่อของท่าน
ข. เลขที่บัญชีของท่าน
ค. ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของท่าน

7.8 การเดิมพันจะถือว่าได้กระทำสำเร็จสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจากบริษัทเมื่อรหัสทางธุรกรรมปรากฎบนหน้าจอของท่านและแสดงให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรมของท่านอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

7.9 การเดิมพันใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากเกมเริ่ม และ / หรือ เมื่อทราบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวลาที่ท่านทำการวางเดิมพันจะไม่ได้รับการอนุญาต หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ตามที่เปิดช่องว่างให้มีการเดิมพันได้หลังจากเกมเริ่มแล้ว และ / หรือ เมื่อผลการแข่งขันเป็นที่รับทราบแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือพิจารณาให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะทันที และไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามหากบริษัทยอมรับการเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เกมหรือการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและพิจารณาให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะทันที การยอมรับในการเดิมพันใด ๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7.10 ผลการแข่งขันหรือเกมจะถูกตัดสินในวันที่มีผลสรุปการเดิมพันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ชนะในการเดิมพันหรือเกมจะถูกตัดสินในวันที่มีข้อสรุปการแข่งขัน โดยเป็นไปตามกติกาการเดิมพัน

7.11 บริษัทจะไม่คำนึงถึงเกมที่ถูกระงับ ท้วงติง หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินเพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน

7.12 ท่านรับทราบว่าอัตราต่อรอง ไลน์ และแต้มต่อใด ๆ และทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขก็ต่อเมื่อเรายอมรับการเดิมพันเท่านั้น ในกรณีที่มีการประกาศผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนหรือการล้มเหลวของระบบส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในอัตราต่อรอง ไลน์ หรือแต้มต่อในการเดิมพัน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราอย่างเต็มที่ในการพยายามติดต่อท่านเพื่อให้ทางเลือก (แต่จะต้องไม่เป็นการบังคับ) ในการวางเดิมพันอื่นในอัตราต่อรอง ไลน์ และแต้มต่อที่ถูกต้อง

7.13 เราไม่ยอมรับการวางเดิมพันหลายครั้งต่อหนึ่งการแข่งขันจากท่าน สำหรับการเดิมพันใด ๆ ก็ตามและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

8.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็น การดัดแปลง คัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ จัดเก็บ เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย ให้เช่า หรือ ให้สิทธิ์ในการใช้งานไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามกับบุคคลอื่น เว็บไซต์ สื่อ และ / หรือ อุปกรณ์อื่นๆ

8.2 บริษัทให้สิทธิ์ท่านในการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน และเพิกถอนสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่าน “ใบอนุญาต” โดยมีเงื่อนไขว่าการติดตั้งและใช้งานดังกล่าวทำผ่านอุปกรณ์ซึ่งท่านเป็นผู้ใช้หลัก

8.3 ซอฟต์แวร์ได้รับใบอนุญาตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเต็มที่เท่านั้น

8.4 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้
ก. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น
ข. ทำสำเนา กระจาย ถ่ายโอน ส่งต่อซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น
ค. เช่า ให้เช่า ออกใบอนุญาตซ้อน หรือ ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น
ง. สร้างหรือจัดหาวิธีใด ๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์อาจถูกใช้งานโดยบุคคลอื่น
จ. แปล แยกส่วน เรียบเรียงใหม่ ดัดแปลง สร้างงานดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ หรือ
ฉ. ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะมิชอบโดยกฎหมายหรือข้อบังคับใช้
9. การชำระธุรกรรมทางการเงิน

9. การชำระธุรกรรมทางการเงิน

9.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างชื่อผู้ถือบัตรและชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

9.2 ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระยอดทั้งหมดที่ติดค้างกับบริษัทหรือผู้เล่นรายอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ก็ตาม ท่านยอมรับว่าจะไม่ปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินดังกล่าว และท่านจะทำการชำระเงินคืนให้กับบริษัทจากการคืนยอด การปฏิเสธ หรือ การชำระเงินไม่สำเร็จใด ๆ ก็ตาม เช่นเดียวกับความเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัท บริษัทอาจยุติการให้บริการหรือการชำระเงินแก่ผู้ใช้บางรายหรือผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

9.3 จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าหนึ่งรายสามารถชนะได้ในหนึ่งวันของการเดิมพันคือ xxx หรือเทียบเท่า ในสกุลเงินที่เป็นที่ยอมรับ

9.4 เงินรางวัลของท่านไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ใช้ในการเดิมพัน และควรได้รับการไตร่ตรองแล้วเมื่อท่านได้วางเดิมพัน หากตัวเลือกมาจากหมวดหมู่ที่แตกต่างกันเป็นการเดิมพันหลายรายการหรือแบบสะสม เมื่อนั้นวงเงินรางวัลสูงสุดที่ต่ำที่สุดจะถูกนำมาใช้

9.5 เงินรางวัลทั้งหมดที่ท่านชนะจะถูกโอนไปยังบัญชีของท่าน บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดตามกฎหมายต่อท่านสำหรับเงินหรือรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ถูกโอนไปยังบัญชีด้วยข้อผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินดังกล่าว หากมีข้อผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านจะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบทันที

9.6 ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือการเรียกเก็บใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเงินรางวัลของท่านภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

10. การสะสมเงินรางวัล

10.1 การชนะเดิมพันของท่านจากการเดิมพันที่ถูกตัดสินแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีของท่านและจะสามารถถอนได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสำเนาบัตรประชาชน และ / หรือ บัตรเครดิต / เดบิตที่ถูกต้อง

10.2 เราจะไม่อนุมัติให้ท่านถอนเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามหากไม่มีการเล่นเต็มมูลค่าของจำนวนเงินฝากของท่าน

10.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านในสกุลเงินเดียวกับที่ได้ทำการฝากเงินเท่านั้น

10.4 หากบริษัทผู้ออกบัตรของท่านอนุญาต เงินรางวัลของท่านอาจถูกโอนไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเดิมที่ใช้ในการฝากเงิน โดยที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทะเบียน

10.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินในบัญชีของท่านเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากและถอน

10.6 ค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านในการเดิมพันใด ๆ ก็ตาม จะต้องได้รับการชำระคืนจากท่าน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหักล้างและชดเชยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจากเงินรางวัลที่จ่ายให้ท่านหรือจากบัญชีของท่าน

11. โปรโมชั่น

11.1 โปรโมชั่นทั้งหมดของ F8WIN ไม่สามารถใช้ได้ผ่านหลายบัญชี หากมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้งานหลายบัญชี โบนัสและเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกริบ

11.2 การทำยอดเทิร์นโอเวอร์ในโต๊ะเกมที่ไม่ใช่การถ่ายทอดสดทุกประเภท (เช่น แบล็คแจ็ก, วิดีโอโป๊กเกอร์, แคร็ปส์, อเมริกันรูเล็ต, บาคาร่า และเกมโต๊ะที่ไม่ใช่การถ่ายทอดสดอื่น ๆ ) เกมที่ไม่ใช่เกมสล็อตจะไม่ถูกนับรวมตามข้อกำหนดของยอดเทิร์นโอเวอร์ เว้นแต่จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะ

11.3 F8WIN จะคำนวณเฉพาะจำนวนเงินเดิมพันที่ถูกตัดสินด้วยผลแพ้ชนะเท่านั้นที่นับว่าเป็นการเทิร์นโอเวอร์ที่มีผล

11.4 ยอดเทิร์นโอเวอร์ภายใต้เงื่อนไขโบนัสทั้งหมดจะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดเงินคืนตามโปรโมชั่นอื่น ๆ

11.5 โบนัสที่แจกให้จะใช้ได้เพียงสามสิบ (30) วันเท่านั้น นับจากวันที่ออกโบนัส เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส หากผู้เล่นไม่สามารถสร้างมูลค่าตามข้อกำหนดในการเดิมพันได้ก่อนวันที่หมดอายุ เงินโบนัสและเงินที่ชนะโดยใช้เงินโบนัสจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้เล่น

11.6 F8WIN ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หยุด ยกเลิก และ / หรือ ทำให้โปรโมชั่นเป็นโมฆะได้เมื่อไหร่ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.7 โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ถอดถอน หรือแก้ไขโปรโมชั่นใด ๆ ได้ตลอดเวลา

11.8 ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าผู้ใช้กำลังใช้งานในทางที่ผิดหรือพยายามกระทำการใดโดยมิชอบเกี่ยวกับโปรโมชั่น บริษัทอาจทำการการปิดกั้น ปฏิเสธ ระงับ ยับยั้ง หรือถอดถอนผู้ใช้จากโปรโมชั่น ด้วยการใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

11.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานรวมถึงสมรู้ร่วมคิดและพยายามฉ้อโกงให้เป็นโมฆะ และจะทำการริบเงินในบัญชีทันที

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

12.1 ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบให้กับบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตร สาขา และ ตัวแทนของเรา สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฏหมายที่สมเหตุสมผล) ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือ กติกาการเดิมพัน

13. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

13.1 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การเป็นตัวแทนของเว็บไซต์ภายนอกหรือบุคคลที่สามจากโดเมนสาธารณะ และบริษัทปฏิเสธการรับประกัน การรับรอง และความรับผิดชอบในส่วนใดส่วนหนึ่งและทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่อาจถูกทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญา การไม่ปฏิบัติาม หรือการเพิกเฉยของบุคคลที่สาม

13.2 การเข้าร่วมในเกมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านรับทราบว่าท่านไม่พบเกมหรือบริการที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิด ไม่ยุติธรรม หรือไม่เหมาะสมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม.

13.3 เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์หรือการพนันนอกประเทศ ในขณะที่บางแห่งระบุเฉพาะเจาะจงให้การพนันออนไลน์หรือการพนันนอกประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เราไม่ได้มีเป้าหมายว่าทุกคนควรใช้เว็บไซต์หรือบริการในสถานที่ที่การใช้งานดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ความพร้อมในการให้บริการและเว็บไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญจากเราในประเทศใดก็ตามที่การใช้งานดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งหมดคือความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน และท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

13.4 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามรวมถึงความประมาท บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ก็ตามที่ถือว่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินการหรือการส่งต่อ การสื่อสาร ระบบล้มเหลว การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิดของบุคคลใดก็ตาม รวมทั้งข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหา บริษัทปฏิเสธการรับรอง การเป็นตัวแทน และความรับผิดชอบทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ตรงตามเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงการไม่รับประกันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตามที่ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์นั้นปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องใด ๆ

13.5 ไม่มีกรณีใดก็ตามที่บริษัทรับประกันว่าบริการที่นำเสนอตรงกับความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ท่านวางไว้ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าองค์ประกอบที่จำเป็นและการนำข้อมูลสำคัญไปใช้ถูกขยายมากที่สุด ท่านรับทราบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจเป็นเพียงข้อมูลชั่วคราวและอาจมีการแก้ไขหรือดัดแปลง

13.6 หากมีความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของท่านและเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์ที่ปรากฎบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะถือเป็นตัวกำหนดผลของเกม ท่านเข้าใจและยอมรับว่า (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ของท่าน) ผลบันทึกของบริษัทจะถือเป็นอำนาจสูงสุดในการกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมในเกม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าว

13.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มบริการชั่วคราวหรือถาวร ภายใต้ดุลยพินิจของเราโดยมีผลทันที และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้

13.8 ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้แทนความเข้าใจ ข้อตกลง และสัญญาทั้งหมดก่อนหน้านี้ ท่านยอมรับที่จะชดใช้ให้กับบริษัทและพันธมิตร พนักงาน ตัวแทน และ ผู้ร่วมงาน กับการเรียกร้องในค่าเสียหาย ยอดค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการและเว็บไซต์ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวหรือไม่ โดยการใช้บริการและเว็บไซต์นั้น ท่านสละสิทธิ์โดยเจตนาในการฟ้องร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและเรา

13.9 ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้จะถูกอ่านอย่างครบถ้วนและจะถูกตีความหลังจากการอ่านร่วมกันกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้แล้ว

14. การยกเลิก การยุติ และการระงับบัญชี

14.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงินรางวัลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการระงับและริบยอดเงินในบัญชีของท่าน และ / หรือ ยกเลิกการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ต้องมีข้อกำหนดเรื่องเวลา รวมถึงแต่ไม่จำกัดในกรณีที่:
ก. ท่านมีบัญชีสมาชิกกับบริษัทมากกว่าหนึ่งบัญชี
ข. ชื่อไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือ บัญชีการเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการจ่ายและฝากเงิน
ค. ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นและถอนตัวก่อนทำตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นนั้นสำเร็จ
ง. ท่านให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
จ. ท่านเพิกเฉยต่อการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ. ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ช. ท่านเข้าถึงและเข้าร่วมในบริการจากเขตอำนาจศาลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วม
ซ. ท่านปฏิเสธการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ก็ตามหรือการฝากเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้กระทำ
ฌ. ท่านได้ทำการฝากเงินที่มีต้นตอมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
ญ. ท่านถูกพบว่ากระทำการโกงหรือพยายามที่จะทำการโกงไม่ว่าใครหรือกลุ่มใด ๆ หรือ
มีการว่าจ้างหรือใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอื่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะหรือทำลายระบบโดยเฉพาะ หรือ ท่านถูกพบว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นเพื่อที่จะฉ้อโกงบริษัท
ฎ. ท่านยินยอมหรืออนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่าน หรือ
ฏ. ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

14.2 หากการให้บริการถูกระงับ และ / หรือ บัญชีของท่านถูกปิดการใช้งาน การให้บริการจะถูกคืนสถานะ และ / หรือ บัญชีของท่านจะถูกเปิดให้ใช้การงานอีกครั้งหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขในส่วนที่จำเป็นและได้รับการตรวจสอบแล้ว

14.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและปิดบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับบัญชีของท่านรวมถึงการใช้บริการหรือเว็บไซต์ จะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่เปิดให้มีการตรวจสอบหรืออุทธรณ์ใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามความเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่สถานการณ์จะบอกว่าเราไม่สามารถกระทำการได้ตามกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ

15. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

15.1 ลิงก์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และไม่รับรองว่าเนื้อหาภายในลิงก์ดังกล่าวนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือ ได้รับการดูแลอยู่

15.2 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับรองใด ๆ ต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก

15.3 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านกับลิงก์ใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

15.4 บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการซื้อขาย ข้อคิดเห็น เครื่องหมายทางการค้าหรือบริการ โลโก้ ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สินค้า บริการ รวมถึงผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ภายนอก

16. การเพิ่มหรือยกเลิกเกม

16.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มเกมหรือฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ลงบนเว็บไซต์ หรือเพื่อเริ่ม หยุด ยกเลิก จำกัดการเข้าถึง หรือแก้ไขเกม รวมทั้งฟังก์ชั่นใด ๆ ก็ตามได้ตลอดเวลา

17. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

17.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ เว็บไซต์ และ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับบุคคลใดก็ตาม เราสามารถยกเลิกบัญชีของท่านหรือกีดกันการเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

17.2 ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้แก่บริษัทและพันธมิตรในเครือ พนักงาน ตัวแทน และสาขา ต่อการเรียกร้องให้จ่ายในส่วนของ ความต้องการ ยอดค้างชำระ ค่าเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลลัพธ์ของ:
ก. การละเมิดข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน
ข. การละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น
ค. การใช้บริการเว็บไซต์ด้วยตัวของท่านเองหรือบุคคลอื่นที่สามารถใช้ข้อมูลของท่านในการเข้าสู่ระบบ

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

18.1 ต้นฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อตกลงฉบับแปลอื่น ๆ

18.2 ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและท่านเกี่ยวกับบริการและเว็บไซต์ และใช้แทนข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดการใด ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

This page contains information explaining yours rights in accessing and using The Company website. The Terms and Conditions relating to the games and promotions available on the Site are posted from time to time, which are incorporated herein by reference.
1. Terms and definition

Services and Website(s) and the Information comprised therein (collectively these "Terms and Conditions").

"Games" means internet gaming system accessible and/or offered on the Site; "Betting" or "bet(s)" for the purpose of these Terms and Conditions include, without limitation, wagering, gaming, and gambling conducted in relation to any and/or all of the Service(s) offered on the Website(s).

"Device(s)" mean any application access devices, including but not limited to personal computers, laptops, mobile phones, personal digital assistants, PDA phones, hand-held devices employed for the use of the Website(s) and Services.

"Software" means any computer program, data file or any other content (including any user information relating to the foregoing) that is required to be installed on your Device to enable you to use and access the Website(s) and Services "Sportsbook" means the internet gaming system accessible and/or offered at the part of the Website and all related services and online gaming activities. "Services" means the Software and Games together.

2. Acceptance

You may use Our Services for lawful purposes only. You will cooperate fully with any F8WIN investigation into activity as detailed below.

You may not use Our Services:

1.
for any illegal activity or transaction (for example money laundering, funding of terrorism, identity theft, or payment fraud) under the laws of any jurisdiction that applies to You.

2.
to unlawfully obtain winnings.

3.
if You provide incorrect or misleading information regarding Your identity, age or location, or refuse to provide information requested by F8WIN.

4.
if You use more than one active account at F8WIN.

5.
if the identity of the person who has registered a F8WIN account does not match the identity of the financial/bank account and/or the credit/debit card(s) linked to that account.

6.
if You have allowed (intentionally or unintentionally) someone else to use Your F8WIN account.

7.
if You have placed bets or wagers in a coordinated manner with other Customer(s) involving the same (or materially the same) selections to minimize losses. F8WIN is for sole use on an individual basis and for personal entertainment only.

8.
if F8WIN has received a “chargeback” and/or “return” notification via Your bank or a deposit mechanism used on Your account.

9.
if You collude, cheat, or engage in any activity which is a threat to the integrity of sports.

10.
if You undertake any kind of fraudulent activity, such as identity theft.

11.
if it is determined by F8WIN that You have employed or made use of a system (including machines, computers, software, or other automated systems such as bots etc.) designed specifically to defeat the gambling systems.

Note: We are committed to offering our customers a fair, safe place to gamble. We do not tolerate illegal activity or cheating.

3. Update

3.1
We reserve the right to revise, update and modify these terms and conditions at our sole discretion without prior notice. The revised or revised terms and conditions will be effective immediately upon publication on the website. By continuing to access and participate in the services on our website and devices after such publication you agree to the updated or amended terms and conditions.

3.2
You acknowledge and agree that you are solely responsible for inspecting, modifications and / or modifications of any kind.The Company is not responsible for notifying you of such modifications and / or modifications.

4. Registration and Membership

4.1.
We are required to verify all of Our customers' identities to comply with the requirements of Our licenses, our responsibility to prevent underage gambling and to prevent crime.

4.2.
At registration, you are required to enter Your personal details, such as name, address, and date of birth. All Your data is used and protected as described in Our Privacy Policy.

4.3.
If the Company reasonably believes that an account and password is being used / misused in any manner, the Company shall reserve the right to cancel access rights immediately without notice, and block access to all users from that IP address. The Company reserves the right to reject any username selected by you and/or revoke your right to any previously selected username and give such user name to any other person or entity in Company's sole discretion and without any liability to you. Furthermore, you shall be entirely responsible for all activities that occur under your account. You agree to notify the Company immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security. The Company will not be liable for any loss that you may incur because of someone else using your password or account.

5. Placement of Bets

5.1.
We accept bets for games that are advertised on the Website(s) and/or through the Device(s). All such bets are subject to the Betting Rules applicable to each event or game, and to these Terms and Conditions. If a manifest error or mistake occurs or an incorrect participant is quoted for any event, all bets placed on that event shall be void. In the event of any malfunction to the Company gaming system, The Company reserves the right to void all bets placed.

5.2.
Notwithstanding any other provision in these Terms and Conditions, The Company reserves the right, in our absolute discretion, to decline all, or part, of any bet placed without providing any reason whatsoever.

5.3.
We only accept bets made through the internet in compliance with these Terms and Conditions. Bets are not accepted in any other form (whether by post, email, fax or otherwise) and will be void regardless of the outcome.

5.4.
The Company reserves the right to suspend and or close a customer's account at any time if it is believed that you have breached any of these Terms or have acted in a manner of cheating, hacking, attacking, manipulating, or damaging the normal betting spirits. Any winnings and or pay-out including balance in the account shall be deemed forfeited and invalid.

5.5.
Any forms of "abnormal bets" including the use of artificial intelligence or "bots" on the Internet will be VOID without prior notification. Any attempt or actual use of artificial intelligence by members will lead to termination of their account.

5.6.
Bets will be validly placed if your username and password have been entered correctly, provided if there are sufficient funds in your account. It is your sole responsibility to ensure that the details of your bets are correct. Once your bets have been placed and confirmed by us, they may not be cancelled, revoked, or changed.

5.7. You are responsible and liable for all activities and transactions that take place using any of the following:

i. Your name.
ii. Your account number.
iii. Your username and password

iv. Bets will be deemed valid and accepted by The Company when a transaction ID is displayed on your screen and duly reflected in your transaction history.

5.8.
No betting is permitted after the commencement of an event and/or where the outcome of an event is known at the time of placement of your bet. If any event is erroneously left open for betting after the commencement of the event and/or where the outcome of an event is known, The Company reserves the right to decline or void such bets placed. If for any reason a bet is inadvertently accepted by The Company after an event or match has commenced, The Company reserves the right to cancel and void such bet. Acceptance of any bet shall be at the sole discretion of The Company.

5.9.
Unless stated otherwise, the result of a match or event will be determined on the day of its conclusion for betting purposes. The winner of an event or game will be determined on the date of the event's conclusion according to the Betting Rules.

5.10.
The Company does not recognize suspended games, protests, or overturned decisions for betting purposes.

5.11.
You acknowledge that all odds, lines and handicaps are subject to fluctuation without notice, and the foregoing will become fixed only at the time of acceptance of the bet by us. Where a manifest error, mistake or system failure results in an incorrect odd, line or handicap taken in a bet, Induces may in our absolute discretion (but shall not be obliged to) make reasonable efforts to contact you to allow the choice of placing another bet at the correct odds, lines and handicaps.

5.12.
We will not accept any simultaneously placed bets on one event from you. In respect of any bet and the associated transactions therewith, the decision of The Company is final and conclusive.

6. Settlement of Transactions

6.1.
The Company reserves the right not to settle a transaction in the event of discrepancies between the cardholder's name and the Name.

6.2.
You are fully responsible for paying all money owed to The Company or other players. In respect of any payment made, you agree that you will not deny or reverse any such payment, and that you will reimburse The Company for any chargebacks, denials or reversal of payments as well as any other losses and expenses incurred by The Company. The Company may, at our sole and absolute discretion, cease to provide services or payment to certain users or to users paying with certain credit or debit cards.

6.3.
The maximum amount that can be won by one customer in any one day of betting is xxx or its equivalent in an accepted currency.

6.4.
Your winnings are exclusive of bet amount and this should be considered when placing your bet. When selections taken from different categories are combined in multiple or accumulative bets, the lowest maximum winnings limit will apply.

6.5.
All your winnings will be credited to your account. The Company shall not be responsible or liable to you for any funds/winnings credited to an account in error, and The Company reserves the right to void any transactions involving such funds. Should funds be credited to your account in error, it is your responsibility to inform The Company immediately.

6.6.
Payment of any taxes, fees, charges, or levies that may apply to your winnings under any applicable laws shall be your sole responsibility.

7. Collection of Winnings

7.1.
Your winnings from settled bets are credited to your account and shall be withdrawn in accordance with our Terms and Conditions and upon provision of a copy of valid photographic identification and/or credit/debit card.

7.2.
We will not release your funds under any circumstances if the full value of your deposit is not played through in full.

7.3.
Withdrawals of money from your account may only be made in the same currency in which deposits were made.

7.4.
If your card issuer allows, your winnings may be credited to the credit or debit card account used for the original placement of the deposit. The credit or debit card must be the same as the name of the registered cardholder.

7.5.
The Company reserves the right to make a charge to your account to cover all reasonable cost relating to both the deposit and withdrawal.

7.6.
All bank charges in connection with any of your betting transactions shall be reimbursed by you. The Company is entitled to deduct and offset the foregoing from the winnings payable to you or from your account.

8. Promotions

8.1.
We may, from time to time, offer bonuses, promotions and/or competitions which are governed by separate terms and conditions. Any bonuses or special gifts credited to Your account must be used in adherence with such terms and conditions.

8.2.
In the event and to the extent of a conflict between these Terms and the promotion- or competition- specific terms and conditions, the promotion- or competition- specific terms and conditions shall prevail.

8.3.
If You accept a Promotion Offer that includes a wagering requirement, you will have to meet the wagering requirement of the offer before withdrawing your bonus balance.

8.4.
Unless specifically stated otherwise in the applicable terms of a promotion, if you are granted a bonus without having to deposit, F8WIN may limit the amount that you can withdraw in relation to that bonus (being both the bonus and the winnings associated with it). This limit applies to all Free Bonuses, Free Bets and Free Casino Spins granted without requiring a deposit.

8.5.
F8WIN reserves the right to withdraw any Promotional Offer at any time, subject to the Promotional Offer having a specific eligibility period.

8.6.
All F8WIN offers are intended for recreational customers and F8WIN may, in Our sole discretion, limit the eligibility of customers to participate in any given promotion. We reserve the right to withdraw the availability of any offer or all offers to any customer.

8.7.
Where any term of the offer or promotion is breached or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus, enhanced payments, free bets, risk free bets or any other promotional offer results in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group, we reserves the right to reclaim the bonus element of such offers and in their absolute discretion either settle bets at the correct odds, void the free and risk free bets or void any bet funded by the deposit bonus.

8.8.
In addition, we reserve the right to levy an administration charge on the customer up to the value of the deposit bonus, free bet, risk free bet or additional payment to cover administrative costs. We further reserve the right to ask any customer to provide sufficient documentation for us to be satisfied in our absolute discretion as to the customer's identity prior to us crediting any bonus, free bet, risk free bet or any kind of other offers to their account.

8.9.
All customer offers are limited to one per person, family, household address, email address, telephone number, same payment account number and shared computer, e.g. public library or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any offer or all offers to any customer or group of customers at any time and at our sole and absolute discretion. Offers only apply to customers who have made an actual/real money deposit to us.

8.10.
Each player only allowed to have one registered account in The Company website, If we found out players create more than one account, (Before creating multiple accounts, players have to contact one of our live chat representatives and request for creating multiple accounts). Otherwise, we will treat these accounts as a violation and against the access to use. And we have the final right to act in the interest of The Company to take any necessary action including terminate the accounts, and credit will be frozen permanently.

8.11.
All the promotion in F8WIN is not allowed for multiple accounts, if there is any collusion or usage of multiple accounts, all bonus and winning amount will be confiscated.

8.12.
Turnover on all types of non-live table games (e.g., Blackjack, Video Poker, Craps, American Roulette, Baccarat and other non-live table games) and non-slot games, will not count towards this turnover requirement unless SPECIFICALLY stated.

8.13.
F8WIN will only calculate the number of bets that have been settled and with the result of winning or losing as effective turnover.

8.14.
The required turnover subjected to all bonuses is not counted as an effective rebate.

8.15.
Given bonuses are only valid for thirty (30) days, starting from the date they are issued, unless otherwise stated in the bonus’ terms and conditions. If a player fails to make the prerequisite value of wagers before the expiration, the bonus funds and money won using money bonus funds will be removed from the player’s account.

8.16.
F8WIN reserves the right to decide unilaterally to execute and, at any time without prior notice, to modify, change, stop, cancel and/or invalidate the promotion.

8.17.
All promotions or special offers introduced are subjected to these Terms and Conditions. The Company reserves the right to suspend, withdraw or modify such any promotions at any time.

8.18.
In the event that The Company believes a user is abusing or attempting to abuse a promotion, The Company may, at our sole discretion, block, deny, suspend, withhold or withdraw any user from the promotion.

8.19.
The Company reserves the right to void any or all bets made by any individual/group of people acting in liaison/collusion and attempts of fraudulent. The money in the accounts will be confiscated immediately. Referral/ Referrer/ Bonus applicants must not have the same IP or same household.

9. Intellectual Property

9.1.
The information, material and data provided or made available to you on the Website(s), Services and/or in any other form including, without limitation, marketing programs and materials, results, statistics, sporting data and fixture lists, odds and betting figures, text, graphics, video and audio content (the "Information"), belong to The Company and our licensors and are meant for your personal and non-commercial use only.

9.2.
You may not in any way or by any means adapt, copy, modify, reproduce, store, distribute, display, publish, transmit, sell, rent, lease or license or otherwise make the Information available to any other person, website, or media without our prior consent.

9.3.
The Software, Services and the Information provided on the Website(s) are protected by copyright, trademarks, and other forms of intellectual and proprietary rights. All rights, title, and interest in and to the Software, Services and Information on the Website(s) are owned by, licensed to and/or controlled by The Company and/or our licensors. You acknowledge that you do not acquire any rights, interests, or licenses to the Software, Services, and the Information through your use of the Website(s).

9.4.
You hereby acknowledge and agree that the Software that is made accessible to you is the property of The Company and that you do not gain any rights to such Software whatsoever. You may not in any way or by any means adapt, copy, modify, reproduce, store, distribute, display, publicly perform, broadcast, publish, transmit, sell, rent, lease or license or otherwise communicate or make available such Software to any other person, website or on any other media and/or device.

9.5.
The Company grants to you a personal, non-exclusive, non-transferable and revocable license to install and use the Software on your Device(s) (the "License") PROVIDED THAT such installation and use is made through a Device of which you are the primary user.

9.6.
The Software is licensed and distributed by The Company solely for the purpose of enabling users of the Software to fully access and utilize the Services.

You are not allowed to:
i. Install or load the Software onto a server of other networked device;
ii. Copy, distribute, transfer, assign the Software to any other person;
iii. Rent, lease, sub-licence or transfer the Software to any third party;
iv. Create or provide any means through which the Software may be used by others;
v. Translates, decompile, disassemble, modify, create derivative works based on the Software;
or
vi. use the Software in a manner prohibited by applicable laws or regulations.

10. Indemnity

You agree to indemnify and hold The Company, our employees, officers, directors, licensees, distributors, affiliates, subsidiaries and agents for any loss, damage, or claim (including reasonable legal fees) that may incur out of violation of the Terms and Conditions and/or Betting Rules.

11. Disclaimer

You agree to indemnify and hold The Company, our employees, officers, directors, licensees, distributors, affiliates, subsidiaries and agents for any loss, damage, or claim (including reasonable legal fees) that may incur out of violation of the Terms and Conditions and/or Betting Rules.

11.1.
The Company does not accept liability for the content, products, representations of external or third-party websites from the public domain. The Company disclaims all warranties, representations and responsibilities in respect of any aspect of the Services, the Site and the Information, which may be provided by third parties and shall not on any account be liable for any default, breach or inaction of third-party partners.

11.2.
Any participation in the Games is at your sole discretion and risk. By playing the Games, you acknowledge that you do not find the Games and/or Services to be offensive, unfair, or indecent in any way.

11.3.
Some legal jurisdictions have not addressed the legality of online and/or offshore gambling while others have specifically made online and/or offshore gambling illegal. We do not intend that anyone should use the Site and/or Services where such use is illegal. The availability of the Services and Site should not be construed as an offer, solicitation, or invitation by us in any country in which such use is illegal. It is always your sole responsibility to ensure that you comply with the laws that govern you and that you have the complete legal right to use the Site and Services.

11.4.
Under no circumstances, including negligence, shall The Company be liable for any damages or losses that are deemed or alleged to have resulted from or caused by the Site or its content, including without limitation delays or interruptions in operation or transmission, communications, lines failure, any person's use or misuse of the site or its content, or any errors or omissions in content. The Company disclaims all warranties, representations, and responsibilities to the full extent permissible by law and does not warrant that the Services will be uninterrupted, timely or error-free, that any electronic correspondence sent through the servers is free from any viruses or bugs.

11.5.
In no case does The Company warrant that the services offered match your expectations or standards and it shall be your responsibility to ensure that the requisite configuration and essentials for utilizing the services are maximized. You acknowledge that part or all the Information may be provisional in nature and may be subject to revision or modification.

11.6.
If there is a discrepancy between the result showing on your Device and our server, the result showing on our server shall govern the result of the Game. You understand and agree that (without prejudice to your other rights and remedies) The Company records shall be the final authority in determining the terms of your participation in the Games, the activity resulting therefrom and the circumstances in which they occurred.

11.7.
The Company reserves the right to discontinue, modify, remove, or add to the Services, temporarily or permanently, in its absolute discretion with immediate effect and we shall not be liable in any way for any loss suffered in this regard.

11.8.
This disclaimer supersedes all previous understandings, agreements, and contracts. You hereby accept to indemnify The Company and its affiliates, employees, agents and associates against all claims, liabilities, or expenses, including but not limited to attorney fees and court charges, arising from your access or use of the Services and Site, regardless of whether The Company has been advised of such a possibility or not. By using the Services and Site, you expressly waive off any right that may arise to you against us.

11.9.
This disclaimer shall be read in full and shall be construed only after reading the same with the terms of use and privacy policy. By using this site, it shall be deemed that you have read, understood and acknowledged all the terms and conditions, privacy policy and the disclaimer.

12. Account Suspension and Termination

In the case that We suspect a customer has violated these Terms, or engaged in any activity described in section 3, F8WIN reserves the right to suspend Your account without notification, and Your account will remain suspended until the matter has been fully investigated. You agree to cooperate fully with any F8WIN investigation into such activity.

12.1.
Should Our investigation result in knowledge that You have violated these Terms, or engaged in any activity described in section 3, We reserve the right to restrict or close Your account. In these instances, we will withhold the balance on Your account, up to the amount of any loss or fees incurred by F8WIN.

12.2.
If you have engaged in illegal activity, F8WIN is under no obligation to refund to You any money that may be in Your account. In addition, F8WIN shall inform the relevant authorities, relevant regulatory body, sport’s governing bodies, other online service providers, banks, credit card companies, electronic payment providers or other financial institution of Your identity and of any suspected unlawful, fraudulent, or improper activity. You will not be allowed to open any future accounts with Us.

12.3.
We will do Our best to automatically verify You based on the information You submit. If We cannot do so You will be required to send in valid identification documents proving Your identity, age, and address. Acceptable identification documents include, but are not limited to:

12.3.1.
copy of a valid photographic identification document, such as a passport or driver's license; and

12.3.2.
copy of a recent utility bill confirming residence, such as an electricity bill, telephone bill etc. (important: the utility bill must not be older than 3 months); and

12.3.3.
copy of a recent credit card / debit card / bank account statement (note: the account statement must relate to a financial method used and must not be older than 3 months).

12.4.
If You cannot be verified based on the documents provided, you must provide additional information until We are able to successfully verify Your identity. If We cannot complete verification, we may terminate Your account.

12.5.
To bet with The Company, you must complete the application for account opening and membership. We reserve the right to reject your Membership Application without reference to you or assigning any reason whatsoever.

12.6.
You represent and undertake that all information supplied when registering and completing the Membership Application is accurate, true and complete in all respects including, your name, sources of funds (including the relevant bank accounts and card numbers) and residential address.

12.7.
We will take reasonable and appropriate measures to ensure that any personal information disclosed to us shall remain confidential. We will not report or disclose your personal data or betting information unless compelled to do so by any applicable laws and regulations.

12.8.
It is your sole responsibility to keep your personal information confidential. We reserve the right to disclose and transfer your personal data to our respective payment settlement service providers and financial institutions to the extent necessary for the completion of payments.

12.9.
It is your sole responsibility to ensure that the laws applicable to you do not prohibit you from using and accessing the Website(s) and/or using and participating in the Services.

12.10.
We require further evidence of identification and age from you to verify your Membership Application (e.g., valid picture identification and debit/credit card). If there is any change to your information details, you shall notify us of the relevant change immediately.

12.11.
We reserve the right to confirm your name and address by post. The Company may, at our discretion, undertake additional security checks against any information that you provide. By agreeing to these Terms and Conditions you give consent for The Company to access, use and store any identification verification or checks that may be made against you.

13. Games and Interruptions in Play

13.1 No warranty
Subject to your statutory rights as referred to in clause 14 below, the Service and the Software are provided on an "as is" basis and We do not promise that the Services or Software will be always available uninterrupted and in a fully operating condition. Access to the Services and/or Software may be suspended temporarily and without notice in the case of system failure, maintenance, or repair or for reasons reasonably beyond our control.

13.2 Malfunctions
13.2.1.
We shall not be liable for computer malfunctions, failure of telecommunications service or Internet connections nor attempts by You to Participate in games by methods, means or ways not intended by Us.

13.2.2.
In the event of a malfunction in a Game, Service, or any of the related systems, or due to any other error, all wagers placed during such period are void and will be refunded. Funds obtained from a malfunctioning Game or Service shall be void, as well as any subsequent game rounds or Services with said funds, regardless of what Games or Services are played using such funds. If You are, because of such malfunction or error, credited with funds resulting in any overpayment or over-crediting to Your account, it is Your responsibility to promptly inform F8WIN. F8WIN reserves the right, upon becoming aware of any erroneous crediting, or payment of funds, to adjust Your account to recover any such funds.

13.2.3.
In the event of a system malfunction, all unconfirmed bets are void. We are not liable to You for any loss that You may incur because of such suspension or delay.

13.2.4.
Note: We work hard to bring you lots of top-quality services and games. If anything breaks, we will fix it as quickly as possible, and will do our best to make sure you are not negatively affected.

13.3 Final Decision
In the event of a discrepancy between the result showing on Your software and the F8WIN server software, the result showing on the F8WIN server software shall be the official and governing result.

13.4 Latency
You may be at a disadvantage in peer-to-peer gaming, whilst playing against other customers because of technical issues, such as slower network speeds or slower end user device performance.
Live television and other broadcasts which are provided to You as part of any F8WIN offering may be delayed, which will lead to others processing more up-to-date information in relation to such broadcasts.

13.5 Reported Faults Although We shall take all reasonable measures to ensure that the Services are not faulty, we cannot guarantee that the Service will never be faulty, but We will investigate and, where possible, correct reported faults as soon as We reasonably can. If a fault occurs, you should report the fault by e-mail or in writing to Our Customer Service center.
Note: If you see anything wrong with the Website or Apps, please let us know by contacting our 24/7 Customer Support.

13.6 Service Suspension
We may temporarily suspend the whole or any part of the Service for any reason at Our sole discretion. We may, but shall not be obliged to, give You as much notice as is reasonably practicable of such suspension. We will restore the Service, as soon as is reasonably practicable, after such temporary suspension.

13.7 Change
F8WIN reserves the right to suspend, modify or remove or add content to the Website (other than these Terms) or its Software at its sole discretion with immediate effect and without notice. Subject to your statutory rights as referred to in clause 13.2 below, we shall not be liable to You for any loss suffered as a result of any changes made or for any modification or suspension of or discontinuance of the Software or Services.

14. Cancellation, Termination and Suspension of Account

The Company reserves the right to void any winnings, freeze and forfeit any balance in your account, and/or to deactivate your account without cause at any time including, without limitation, if:

i. you have more than one active account with The Company;

ii. the Name does not match the name on the credit or debit card(s) or other payment accounts used to make purchases and deposits;

iii. you participate in a promotion and withdraw before fulfilling the requirements of that particular promotion.

iv. You provide incorrect or misleading registration information;

v. You have failed to provide the requested identification information;

vi. You are not of Legal Age;

vii. You access and participate in the Services from a jurisdiction where participation is prohibited by law;

viii. You deny any of the transactions or deposits that you have made.

ix. You are depositing money originating from illegal or unauthorized activities;

x. you are found to be cheating or attempting to cheat anyone or any party or you have employed or made use of an artificial intelligence or other system designed specifically to defeat the system or you are found to have colluded with other players in order to defraud The Company.

xi. you have allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to use your account; or

xii. you fail to comply with any of the terms and conditions set forth in this Agreement

14.1.
If the provision of the Services is suspended and/or your account is deactivated, the provision of the Services will only be reinstated, and/or your account reactivated after the necessary rectification has been verified.

14.2.
The Company retains authority over the issuing, maintenance and closing of user's accounts at any time for any reason. The decision with regards to any aspect of your account, use of the Services or the Site, is final and shall not be open to review or appeal. We will give you reasonable notice before doing so, unless circumstances dictate that we legally or practically cannot do so.

15. External Websites

15.1.
Links to external websites are provided for your convenience only, and The Company is not responsible for and does not undertake to ensure that contents of such links are accurate, current, or maintained.

15.2.
The Company is not responsible nor liable for the contents or the privacy practices of the external websites.

15.3.
The Company shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising from or in any way connected with your use of any link to external websites provided on the Website(s).

15.4.
The Company shall under no circumstances be associated or affiliated with any statement, opinion, trade or service marks, logos, insignias, products, services or with the operators or owners of external websites.

16. Adding or Discontinuing Games

We reserve the right to, in our sole discretion, to add new games or functions to the Website(s) or to commence, cease, discontinue, restrict access to or modify any games or functions at any time.

17. Violation

17.1.
The Company reserves the right to seek all remedies in respect of any violation of these Terms and Conditions, including the right to deny or restrict access to the Services, Website(s) and Information to any particular person, terminate your account or to block access from a particular Internet address at any time and at our sole and absolute discretion.

17.2.
You agree to fully indemnify and hold harmless The Company and its affiliates, employees, agents and associates from and against all claims, demands, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees and any other charges whatsoever that may arise as a result of:

i. Your breach of the Agreement, in whole or in part.
ii. Violation of any law or third-party rights.
iii. Use of Services and/or Site by you or other person using your login details

18. Miscellaneous

18.1.
The English language version of this Agreement shall be the prevailing version in the event of any discrepancy between any translated versions of this Agreement.

18.2.
This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between The Company and you regarding the Services and the Site and supersedes any prior agreement, understanding or arrangement.

19. Definitions applied to the website

The following provisions define the terms and conditions that govern your access and participation in any "play for real" services provided by The Company or collectively referred to as "The Company", "we", "our" or "us" as the context requires. These provisions are intended to be read in conjunction with "Betting Rules”, "Privacy Policy" and any other Terms and Conditions governing the use of the

19.1 Use of Site
You can only play the Games for money if you are:

a. 18 years of age or over; and

b. Have reached the age at which you are legally entitled to play the Games in whichever country you access our site.

If you are not entitled, The Company reserves the right to:

I. Immediately prevent your participation in Games and withdraw your account.

ii. Report you to the relevant authorities.

By ticking the box next to the "I confirm that I am at least 18 years of age and I have read and accepted The Company Terms and Conditions" and clicking on the relevant "SAVE AND CONTINUE" button during your registration, you acknowledge and accept that:

i. You have read, fully understood, and accepted these Terms and Conditions; and

ii. these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement ("Agreement") between you and The Company regarding the use of the Services.

19.2 Modification
We reserve the right to amend, update and modify these Terms and Conditions without prior notice, in our sole discretion. The amended, updated, or modified Terms and Conditions shall be effective upon publication on the Website(s). Continued use of access to and participation in the Services on or through our Website(s) and Device(s) after such publication constitute your acceptance to the modified or updated Terms and Conditions.
You acknowledge and agree that it is your sole responsibility to check for any amendments, updates and/or modifications. The Company shall not constitute an obligation to notify you of such amendments, updates and/or modifications.

19.3 Conditions of Use
As a condition of use of the Services, you warrant and undertake that you shall not use or access the Website(s), Services, Software and/or the Information for any purpose that is unlawful under any law that is applicable to you or that is prohibited by and/or in breach of these Terms and Conditions. In particular (and in addition to all other representations and warranties set out in these Terms and Conditions), you warrant and undertake as a condition of your use of the Services:

i. that you are acting on your own behalf and in your own personal capacity and not on behalf of another person.

ii. that you are not restricted by limited legal capacity.

iii. that you are not diagnosed or classified as a compulsive gambler.

iv. that you are of the legal age of 18 and above

v. that you are fully aware of the risk of losing money while using the Services.

vi. that you are not using or depositing money which originate from illegal or unauthorized activities.

vii. that you are not conducting criminal or otherwise unlawful or unauthorized activities and/or intending to use your account opened with us in connection with such activities viii. that you shall not allow other persons to use your account for any criminal or otherwise unlawful activities including, without limitation, money laundering, under any law applicable to you or us;

ix. to keep your username, account number and password secure, confidential, and protected against unauthorized access or use and to ensure that you notify us immediately if you misplace, forget or lose your account name or password.

x. to be solely responsible for any and all activities that occur under the access to and use of the Services on and through the Website(s) and/or Device(s) under your username, account number and password regardless of whether such access and/or use was authorized by or known to you or not;

xi. not to use the Website(s), Device(s), Software, or the Information in any way which interferes with the operational performance of the Services and the Website(s) to other users.

xii. not to solicit or in any manner seek to obtain any information relating to other users.

xiii. not to upload or distribute any program, file or data that contain viruses and may affect the operational performance of the Device(s), Software, Services and/or Website(s).

xiv. that your access to or use of the Services and Website(s) is not illegal or prohibited by laws or contractual obligations that are applicable to you from which you are currently accessing the Website(s) or using the Device(s).

xv. not to post or transmit to the Website(s) and/or to the Device(s) or to any other users, any unlawful, harassing, abusive, threatening, defamatory, obscene, indecent, inflammatory, racially, or ethnically objectionable, pornographic or profane material, or any that could be considered a criminal offence.

xvi. that you are not an officer, director, employee, affiliate or agent of The Company or any company related to The Company, or a relative or housemate of any of the foregoing.